Website VBG 'de Ontmoeting'

Giften
Voor onze financiën zijn wij  aangewezen op vrijwillige giften. Mocht u ons willen ondersteunen middels een eenmalige of een structurele gift, dan kunt u dat overmaken op rekeningnummer NL92 SNSB 0902 0449 58 t.n.v. VBG de Ontmoeting te Veendam.

ANBI
VBG ‘de Ontmoeting’ te Veendam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat houdt in dat een gift of bijdrage door leden en gasten aan VBG ‘de Ontmoeting’ aftrekbaar is voor de inkomstenbelasting en dat VBG ‘de Ontmoeting’ vrijgesteld is van schenk- en erfbelasting.

A. Algemene gegevens
Naam:
Vrije Baptistengemeente ‘de Ontmoeting’

Vrije Baptistengemeente ‘de Ontmoeting’ te Veendam is aangesloten bij de Alliantie van Baptisten en CAMA Gemeenten Nederland (ABC Gemeenten Nederland).

RSIN : 818274797 RSIN-nummer

Contactgegevens:
Postadres: Overijssellaan 32
9642 HT Veendam
Telefoon: 0598-882166

Internet: www.deontmoeting.nu
E-mailadres: info@deontmoeting.nu

Bezoekadres zondagochtend:
Gebouw Ubbo Emmius
Petersenstraat 3
9641 EM Veendam

B. Samenstelling bestuur
3 oudsten (voorzitter, secretaris)

C. Doelstelling en visie
Wat is onze roeping als gemeente in Veendam? Welke plek geeft God ons en voor welke uitdagingen staan we met z’n allen? Wie en wat willen we zijn als Vrije Baptistengemeente? Wat is onze droom, onze visie? Waar willen we samen naar toe groeien en ons voor inzetten?

Samengevat in een achttal speerpunten, die draaien om Jezus en om mensen:
* We willen een enthousiaste, levendige gemeente van Jezus Christus zijn, waar jongeren en ouderen zich thuis voelen.
* Een gemeente die consequent en toegewijd aan God in het leven wil staan.
* Een gemeente die grote aandacht heeft voor het levendmakende Woord van God.
* Een gemeente die in de eredienst creativiteit en bijbels-theologische verantwoording aan elkaar weet te koppelen.
* Een gemeente die het denken en het leven van mensen prikkelt en uitdaagt.
* Een gemeente die mensen motiveert om trouw te zijn en zich met vreugde aan God en aan elkaar te geven.
* Een gemeente die aansprekend is en uitnodigend voor buitenstaanders.
* Een gemeente die de handen uitsteekt naar wie een helpende hand nodig heeft, binnen en buiten de gemeente.

Visie is zien en leren zien. Zien om te zijn. Elkaar helpen te kijken naar Jezus en van Hem te leren, want we willen Hem volgen. Maar ook omzien naar elkaar en zorg dragen voor mensen. We willen samen als gemeente deze visie handen en voeten geven, langs de lijnen van de genoemde speerpunten: het gemeenteleven beleven als het samen optrekken, zorg en aandacht schenken aan het persoonlijk geloofsleven, een belangrijke plek geven aan het onderwijs (prediking en kringen), investeren in aansprekende erediensten en samenkomsten, motiverende activiteiten in en rondom de gemeente, pastorale zorg geven aan elkaar, naar buiten treden en zichtbaar zijn (evangelisatie en zending), en diaconaat dat om mensen geeft. En dat alles in samenhang en gestuurd door onze visie.

Naast deze visie hebben we een zevental uitgangspunten (waarden) geformuleerd:
* Wij geloven dat liefdevolle onderlinge relaties kenmerkend behoren te zijn voor elk werkgebied binnen ons gemeenteleven.
* Wij geloven dat in onze gemeente volledige toewijding aan Jezus Christus normaal behoort te zijn voor iedere gelovige.
* Wij geloven dat bijbels onderricht in de kracht en onder leiding van de Heilige Geest verandering tot stand behoort te brengen in het leven van de enkeling en van onze gemeente.
* Wij geloven dat wij, volgelingen van Jezus Christus, eerlijk behoren te zijn en een vurig verlangen behoren te hebben naar voortdurende geestelijke groei.
* Wij geloven dat onze gemeente een hechte gemeenschap behoort te zijn van gelovigen die dienen, hun geestelijke gaven hebben ontdekt en gebruiken en hoge kwaliteit in hun gemeentebedieningen nastreven.
* Wij geloven dat jongeren ruimte behoren te krijgen voor eigen vormen van geloofsbeleving en dat het geloofsleven van ouderen voor hen navolgenswaardig behoort te zijn.
* Wij geloven dat wij als gemeente, om ongelovigen met Gods liefde te bereiken, voor hen aansprekend behoren te leven en te spreken, zonder daarbij de gezonde bijbelse leer prijs te geven.

D. Beleidsplan
Zie visie, de middelen zijn beschikbaar volgens de jaarrekening van het voorgaande jaar.

E. Beloningsbeleid
Vrije Baptistengemeente ‘de Ontmoeting’ heeft geen betaalde werkers in dienst. Alle taken zijn op basis van vrijwilligers werk.
Eventueel gemaakte onkosten kunnen na toestemming van de penningmeester worden gedeclareerd.

F. Verslag activiteiten
Het verslag van de activiteiten is weergegeven in het financiële jaarverslag van de gemeente. Zie H.

G. Voorgenomen bestedingen
Klik hier voor de meest recente begroting.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Klik hier voor de meest recente jaarrekening.

Overige documenten
Klik hier voor het Huishoudelijk Reglement.
Klik hier voor het Statuut.